Volba povolání

CHODÍ VAŠE DÍTĚ DO 9. ROČNÍKU A ZVAŽUJE, NA JAKOU ŠKOLU PŮJDE DÁL?

V případě, že vaše dítě není rozhodnuto, na jakou střední školu podat přihlášku, můžete si sjednat individuální konzultaci s kariérovým poradcem Mgr. Janem Šimonem (simon@zs-komenskeho.cz, 35 519 535), která s vámi prodiskutuje možnosti dalšího vzdělávání vašeho dítěte.

Také můžete využít některé z těchto internetových stránek:
www.infoabsolvent.cz – výběr podle oboru, školy, profese, profitest, videoukázky technických oborů vzdělání; rady a doporučení ohledně dalšího vzdělávání; volba školy pro žáky se ZP; absolventi školy a trh práce, …
www.atlasskolstvi.cz – aktuální přehled škol a studijní nabídky
www.nsp.cz  – Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Žákům naší školy pomáháme v rámci kariérového poradenství s volbou výběru střední školy a budoucího povolání.
V rámci kariérového poradenství poskytujeme:

 • základní šetření k volbě povolání u žáků a individuální poradenství v této oblasti
 • jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť
 • průběžné zajišťování a doplňování materiálů a akcí k volbě povolání pro vycházející žáky
 • zajišťování setkání se zástupci středních škol pro vycházející žáky
 • zajišťování skupinových návštěv žáků na úřadu práce
 • informování žáků a rodičů o průběhu přijímacího řízení na SŠ
 • zprostředkování a evidence přihlášek na SŠ a zápisových lístků
 • Profi vyšetření školní psycholožkou
 • Zprostředkování Atlasů školství žákům 9. ročníků

V rámci předmětu Člověk a svět práce probíhá:

 • Volba profesní orientace – základní principy sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu profesní orientace, informační základna pro volbu povolání, práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb
 • práce s různými informačními materiály (letáky, prospekty, internetové stránky ad.)
 • aktivní seznamování s profily různých povolání, orientace v katalozích povolání
 • práce s inzeráty (reakce na inzerát,sestavování vlastních inzerátů) – denní tisk, internet
 • nácvik vyplňování formulářů, tiskopisů, úředních i osobních dotazníků, přihlášek aj.
 • sestavování životopisů a průvodních dopisů potenciálním zaměstnavatelům
 • rozehrávání modelových situací (průběh přijímacího řízení ve škole, vstupní pohovor u potenciálního zaměstnavatele apod.)
 • upevňování návyků vhodného společenského chování, nácvik efektivních způsobů sebeprezentace potenciálním zaměstnavatelům (výběr vhodných jazykových a stylistických prostředků při úředním telefonování, oficiálním představování apod.)
 • návštěvy institucí (především Úřadu práce, přehlídky středních škol v Nymburce, popř. středních škol/podniků)
 • Trh práce – povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů, charakter a druhy pracovních činností; požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní; rovnost příležitostí na trhu práce
 • Možnosti vzdělávání – náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby
 • Zaměstnání – pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady práce, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů